CYBERBEZPIECZEŃSTWO ICT-OT  W SIECIACH INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

IV Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych (FBST) jest kontynuacją działań Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)  na rzecz tworzenia przyjaznych warunków wymiany doświadczeń dla rozwoju cyberbezpieczeństwa sieci technologicznych w obszarze ICT-OT. IV Forum odbędzie się 15 listopada 2018 roku w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) zapewniającego bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jako części wspólnego europejskiego systemu elektroenergetycznego. Ta kluczowa rola PSE S.A. w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w tym odpowiedzialność za tworzenie infrastruktury technicznej dla działania hurtowego rynku energii elektrycznej, wymaga zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa ochrony systemów i sieci technologicznych.

Główne zagadnienia IV Forum są dedykowane do Infrastruktury Krytycznej i obejmować będą aspekty zapewnienia cyberbezpieczeństwa nie tylko w odniesieniu do danych ale również do działania systemów i sieci technologicznych. Sieci w wyniku zakłócenia czy uszkodzenia stają się niedostępne co w przypadku sieci Infrastruktury Krytycznej uderza w społeczne i ekonomiczne warunki funkcjonowania społeczeństwa a w skrajnych przypadkach również wpływa na zapewnienie bezpieczeństwa narodowego. Zaopatrzenie w energię i wodę a także działający transport i systemy finansowe oraz dostępność sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych są kluczowe dla prawidłowego działania Infrastruktury Krytycznej. Użytkowane systemy technologiczne wymagają wprowadzania stale doskonalonych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających nie tylko bezpieczeństwo danych  ale również bezpieczeństwo ciągłości poprawnego działania systemów technologicznych.

”więcej”

W okresie powszechnej cyfryzacji, na starcie wdrażania sztucznej inteligencji oraz komputerów kwantowych problemy szeroko rozumianego zapewnienia cyberbezpieczeństwa są przedmiotem prac i analiz licznych grup ekspertów  z obszarów biznesu i nauki oraz regulacji i polityki.

Forum jest kolejnym wydarzeniem skupiającym nie tylko wysokiej klasy ekspertów z branży cyberbezpieczeństwa ale również członków zarządów przedsiębiorstw i przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej dla których tematyka bezpieczeństwa teleinformatycznego jest priorytetowa w ich działalności.

W IV edycji FBST formuła Forum została poszerzona o przedstawicieli międzynarodowego świata nauki i biznesu przy tradycyjnym już udziale przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury, a także Parlamentarzystów RP.

W tradycji do ram organizacyjnych poprzednich edycji Forum, organizatorzy koncentrują dyskusję na trzech obszarach tematycznych :

  1. Tempo wzrostu oraz rozwój form cyberzagrożeń a ich wpływ na sieci Infrastruktury Krytycznej.
  2. Koncepcje podejścia do cyberzagrożeń i zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów ICT infrastruktury technologicznej OT.
  3. Krytyczne elementy systemów ICT infrastruktury technologicznej OT wymagające zabezpieczeń oraz zagadnienia operacyjne zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

 

Każdy z tematów będzie przedmiotem oddzielnej sesji, składającej się z prezentacji wprowadzających i dyskusji panelowej:

Panel I      Jaki jest wpływ tempa rozwoju zagrożeń na bezpieczeństwo sieci technologicznych a jaki poziom świadomości cyberzagrożeń, skutków oraz problemów w zapewnieniu ciągłości działania Infrastruktury Krytycznej

Panel II    Koncepcje podejścia do zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturze technologicznej

Panel III   Czy zabezpieczyć całą infrastrukturę czy tylko krytyczne elementy systemów technologicznych ? Jak definiować  krytyczne elementy wymagające zabezpieczeń ?

Panel I.

Postępująca cyfryzacja której coraz silniejszym motorem napędowym staje się m.in. inteligentne oprogramowanie z elementami sztucznej inteligencji, skutkuje wzrostem uzależnienia funkcjonowania sieci technologicznych od systemów ICT a zmiany jakie dokonują się w tym obszarze skutkują wzrostem nowych wyzwań dla zapewnienia bezpieczeństwa. Kluczowym obszarem dla zapewnienia właściwych warunków ochrony infrastruktury jest wzrost znaczenia cyberbezpieczeństwa jako fundamentu funkcjonowania sieci i systemów w szczególności Infrastruktury Krytycznej.  W ramach Panelu będziemy analizować zagadnienia kierując dyskusję na kwestię powstających SOC jako narzędzia obrony przed zagrożeniami, a także na kwestię nakładów czynionych na rozwój zabezpieczeń przed zagrożeniami płynącymi z sieci.

Panel II.

Omówimy bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej w wymiarze teleinformatycznym i telekomunikacyjnym. Przedyskutujemy wpływ wirtualizacji obejmującej zbiory informacji z baz danych na przykładzie systemów SCADA  oraz systemów M2M. Zastanowimy się nad wpływem z wykorzystywania chmury korporacyjnej i publicznej na zmiany w podejściu do koncepcji obrony przed zagrożeniami. Wypieranie urządzeń autonomicznych przez sieciowe, to jeden z przejawów cyfryzacji a towarzyszący jej wzrost aplikacji na wielu poziomach m.in. użytkowych stosowanych w sieciach publicznych oraz nowa fala aplikacji Internetu Rzeczy wychodzi z fazy startowej. Na każdym z tych poziomów występuje problem kompatybilności i interoperacyjności które implikują nowe zagrożenia.

W jakim stopniu obecne inwestycje, realizowane z wykorzystaniem środków finansowych krajowych jak i UE, uwzględniają inwestycje w cyberbezpieczeństwo i ochronę systemów technologicznych Infrastruktury Krytycznej ? Czy Państwo powinno rozważyć nałożenie wymagań regulacyjnych  i kontrolnych na dostawców rozwiązań OT i ICT dla Infrastruktury Krytycznej – dotyczących spełnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa dla takich produktów. Czy Państwo powinno wspierać finansowo działania związane z badaniami i rozwojem w zakresie tworzenia narzędzi informatycznych zwiększających m.in. efektywność wykrywania, przeciwdziałania i neutralizacji skutków cyberzagrożeń dla Infrastruktury Krytycznej.

Panel III.

Przedyskutujemy cechy, jakimi powinna charakteryzować się infrastruktura i produkty ICT aby w pełni zabezpieczyć tak całe systemy jak i krytyczne elementy systemów przed cyberatakami. Dyrektywy EU wskazują na zapewnienie cyberbezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych jako priorytetowy kierunek regulacji skutkujący istotnymi sankcjami finansowymi dla podmiotów będących również celami cyberagresji a nawet jej ofiarami. Jak uczestniczyć w wyścigu cyberzbrojeń aby zapewnić poprawne funkcjonowanie systemów ICT-OT dla zapewnienia ciągłości biznesu. Przedyskutujemy co należy mieć na uwadze, gdy pomimo zastosowania najnowszych rozwiązań zabezpieczających jednak zostaliśmy ofiarą cyber-agresji, nie doznać dodatkowego uszczerbku finansowego przez organy regulacyjne i kontrolne.

 

”mniej”

Zagadnienia

Panel I

Jaki jest wpływ tempa rozwoju zagrożeń na bezpieczeństwo sieci technologicznych a jaki poziom świadomości cyberzagrożeń, skutków oraz problemów w zapewnieniu ciągłości działania Infrastruktury Krytycznej

Panel II

Koncepcje podejścia do zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturze technologicznej

Panel III

Czy zabezpieczyć całą infrastrukturę czy tylko krytyczne elementy systemów technologicznych ? Jak definiować krytyczne elementy wymagające zabezpieczeń ?
380
Uczestników
25
Prelegentów
21
Sponsorów
1
Miejsce

Partnerzy

Partner Strategiczny

Partner Strategiczny

Partnerzy

Patronat medialny

Lokalizacja

ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna

Kontakt

Biuro FBST

KIGEiT
ul. Stępinska 22/30 00-739 Warszawa 

kigeit@kigeit.org.pl

Program

Zdzisław Nowak
516 499 660

zdzislaw.nowak@kigeit.org.pl

Współpraca

Krzysztof Węglarz
504 278 770

krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl

Organizator